Organizátor: Akadémia daňových poradcov s.r.o. so sídlom Trnavská cesta 74/A, 821 02 Bratislava, IČO: 31644449
 
  • Organizátor si v odôvodnených prípadoch vyhradzuje právo na zmenu lektora.
  • Ak sa seminára nemôže zúčastniť prihlásený poslucháč, má právo vyslať za seba náhradníka.
  • Neúčasť treba ospravedlniť najneskôr deň pred konaním seminára písomne alebo e-mailom  (vzdelavanie@skdp.sk) inak v prípade neúčasti účtujeme storno poplatok vo výške účastníckeho poplatku na seminár
  • Účastník nie je oprávnený vyhotovovať zo seminára/webinára žiadny zvukovo-obrazový záznam alebo prenos.
  • Ak bude seminár vykonaný voforme webinára, realizácia prebehne na službe gotowebinar (Citrix) bez potreby inštalácie aplikácie účastníkom; pripojenie na webinár je možné po akceptovaní podmienok pripojenia účastníkom školenia a jednoznačnej identifikácie účastníka menom, priezviskom a e-mailovou adresou; účastník je oprávnený na pripojenie výhradne jedného užívateľa webinára pre vlastné použitie, bez zdieľania webinára, alebo iného šírenia diela.
  • Organizátor administratívne zabezpečuje a organizuje celý priebeh webinára, vrátane správy pripojených účastníkov a v prípade zistenia porušenia podmienok pripojenia na webinár,  je účastník bezodkladne odpojený alebo je mu inak znemožnený prístup k webináru.
  • Faktúru vystavíme a zašleme na meno a adresu, ktorú si prihlásený účastník uvedie na prihláške. Na faktúre budú účastníci uvedení menovite. 
  • V prípade vyššieho záujmu o seminár ako sú kapacitné možnosti, umožníme absolvovať seminár prihláseným účastníkom podľa poradia v akom sa prihlásili.
  • Neprihlásený účastník sa môže seminára zúčastniť prihlásením sa na mieste konania (pripísaním sa na prezenčnú listinu) len s našim súhlasom a bude mu dodatočne fakturovaná suma účastníckeho poplatku na seminár navýšená o manipulačný poplatok vo výške 10% účastníckeho poplatku na seminár.

Ochrana osobných údajov
 
1. Poskytnutím svojich osobných údajov registráciou na stránke adp.skdp.sk, dáva Zákazník - fyzická osoba, t.j. dotknutá osoba Poskytovateľovi súhlas na ich spracovanie.

2. Osobné údaje sa poskytujú v nasledovnom rozsahu:
a) meno a priezvisko fyzickej osoby (podnikateľ, alebo kontaktná osoba pri právnickej osobe), 
b) fakturačné údaje, 
c) kontaktná emailová adresa  a telefónne číslo,
d) číslo licencie člena SKDP alebo SKAU. 

3. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov (ďalej len „GDPR“):

a) plnenie zmluvy medzi Vami a Poskytovateľom; 
b) všeobecne záväzné právne predpisy, najmä zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov. 

4. Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje Zákazníka za účelom vybavenia jeho objednávky na kúpu tovaru alebo služby, ako aj na ďalšiu prípadnú komunikáciu so Zákazníkom, ktorá súvisí či už priamo alebo nepriamo s predmetom týchto obchodných podmienok alebo s predajom tovaru alebo služby alebo so 
súhlasom dotknutej osoby na účely marketingu. 

5. Poskytovateľ zodpovedá za to, že osobné údaje Zákazníka nebudú použité na iné účely a najmä, že nebudú sprístupnené tretím osobám, okrem (i) prevádzkovateľa služby Comvai Turn Online, teda spoločnosti Comvai, s. r. o. so sídlom Píniová 14359/18, 821 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 749 619, (ii) Slovenskej komory daňových poradcov so sídlom Nám SNP 7, 974 01 Banská Bystrica na účely povinného vzdelávania daňových poradcov, asistentov audítorov alebo audítorov podľa príslušných právnych predpisov a (iii) prevádzkovateľa internetovej služby https://www.gotomeeting.com/webinar - spoločnosti  LogMeIn, Inc., so sídlom  333 Summer Street, Boston, MA, Spojené štáty americké, na účely registrácie a využitia vzdialeného pripojenia na účasť na objednaný seminár, za podmienok uvedených  na  https://www.logmeininc.com/legal.

6. Poskytovateľ oznamuje Zákazníkovi, že osobné údaje budú uložené na serveroch spoločnosti Google Inc., konkrétne  v rámci služby Google Cloud v Belgicku (https://cloud.google.com/about/locations/?region=europe#region) . Podmienky používania služby Google Cloud vypracované podľa GDPR sú dostupné 
tu: https://cloud.google.com/security/gdpr/ . Poskytovateľ za týmto účelom bude vykonávať prenos osobných údajov len v rámci Európskej únie. Poskytovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane 
profilovania. 

7. Zákazník má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva stanovené v príslušných ustanoveniach GDPR.  

8. Zákazník môže požadovať od Poskytovateľa prístup ku svojim osobným údajom, ich opravu a vymazanie (právo na zabudnutie), pokiaľ je na to právny dôvod, obmedzenie spracúvania alebo namietať proti spracúvaniu elektronicky na adrese akademia@skdp.sk prípadne písomne, formou doporučeného listu na adresu sídla spoločnosti Akadémia daňových poradcov s.r.o., Trnavská cesta 74/A, 821 02 Bratislava. Môžete požiadať o prenos osobných údajov k ďalšiemu prevádzkovateľovi alebo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská 
republika, ak sa domnievate, že došlo k porušeniu práv v súvislosti so spracúvaním osobných údajov.

Osobitné ustanovenia k osobným údajom spracúvaných na základe súhlasu

9. Ak ste pri objednávke alebo registrácií zvolili možnosť udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu označením na tento účel určeného poľa s odkazom na tento dokument, najmä pre zasielanie obchodných oznamov alebo newsletterov, zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je 
čl.6 ods. 1 písm. a) GDPR. Rozsah osobných údajov na účely marketingu je stanovený podľa bodu 2. vyššie, ak ste neurčili alebo neoznámili inak. 

10. Súhlas s uchovávaním a spracúvaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na dobu, ktorá nie je dlhšia, ako je potrebné na zabezpečenie splnenia účelu spracovania osobných údajov, t.j. počas vykonávania marketingu zo strany Poskytovateľa a je možné ho kedykoľvek odvolať elektronicky na adrese 
akademia@skdp.sk prípadne písomne, formou doporučeného listu na adresu sídla 
spoločnosti Akadémia daňových poradcov s.r.o., Trnavská cesta 74/A, 821 02 Bratislava. Oprávnený subjekt môže spracúvať osobné údaje, až kým súhlas nebude odvolaný.  

11. Ustanovenia bodu 4 až 8 sa vzťahujú na spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu primerane.
Terms and conditions are valid from 25.05.2018